Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Main Page EU DICTIONARY
EU DICTIONARY

# | 0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Results 21 - 40 of 60

Avrupa Komisyonu tarafından belirlenmiş bir konuda topluluk eylemine yönelik somut öneriler içeren dokümanlardır.
Avrupa Birliği içerisinde satılacak olan malların Avrupa standartlarına uygun olduğunu gösteren uygunluk işaretidir. Özellikle AB ülkelerine yapılan ihracat mallarındaki kalite standardizasyonudur.
Bir kararın alınması için söz konusu kararın üye devletlerin en az yarısı tarafından kabul edilmesi ve bu kararı onaylayan üye devletlerin Birlik toplam nüfusunun yüzde 60’ını temsil etmesi gereken çoğunluk durumudur.
AB’ye üye ülkelerin Daimi Temsilcilerinden(Büyükelçiler) oluşan, AB Bakanlar Konseyi gündemindeki konuların hazırlanmasına yardımcı olan, Topluluğun karar alma sisteminde son derece önemli bir rolü olan; çalışma konuları...
Konsey tarafından hazırlanan bir mevzuat önerisinin kabul edilmesinden önce Parlamentonun görüşüne başvurulması gereken usuldür.
Aday ülkelerin, AB müktesebatının üstlenilmesi ve uygulanmasına yönelik projelerin oluşturulmasında üye ülkelerden görevlendirilen uzmanlarla en az on iki ay boyunca beraber çalışmasıdır.
Genel anlamda, birçok ülkenin oluşturduğu ve iç işlerinde bağımsız olduğu bir hükümet sistemidir. Bu sisteme destek verenler “federalist” olarak adlandırılır. Dünyada Avustralya, Kanada, Almanya, İsviçre ve ABD gibi, dış...
Bu terim genellikle Avrupa’yı dış etkilere, özellikle kültürel, karşı savunma isteği duruşu anlamında kullanılmaktadır. Çoğunlukla göçmenlik ve iltica tartışmalarında karşılaşılmaktadır.
İkinci Dünya Savaşını izleyen yıllarda Jean Monnet ve Schuman Avrupa insanının birleşmesi üzerine çalışmalar yapmıştır. Geçen elli yıllık sürede o dönemdeki hayallerin çoğu gerçekleşmiştir. Bu yüzden bu kişiler Avrupa...
Avrupa Birliği’nin en büyük başarılarından birisi sınırların olmadığı alan oluşturmasıdır (1) insanlar, (2) mallar, (3) hizmetler ve (4) para. Bunlar kimi zaman “dört özgürlük” olarak adlandırılmaktadır.
AB’ye yeni ülke katılımına ilişkin süreci ifade etmek için kullanılır. AB bugüne kadar beş genişleme süreci yaşamıştır. (1973, 1981, 1986, 1995, 2004)
Taraflar arasındaki ticarette mevcut gümrük vergileri, eş etkili vergiler ve miktar kısıtlamalarıyla, her türlü eş etkili tedbirin kaldırıldığı ve ayrıca, birlik dışında kalan üçüncü ülkelere yönelik olarak da, ortak...
İşçilerin, malların, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımı önündeki ulusal engelleri kaldırmak için, ulusal kanunların aynı seviyeye getirilmesi anlamına gelmektedir. Diğer bir deyişle, AB’nin sorumlu olduğu belli koular...
Avrupa Tek Senedi’nde getirilen hüküm uyarınca; malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin iç sınırlar olmaksızın serbestçe dolaştığı alandır.
Avrupa Komisyonu tarafından her yıl düzenli olarak hazırlanan, aday ülkelerin kaydettiği gelişmeleri değerlendiren ve önerilerde bulunan; aday ülkelerle müzakerelerin yürütülmesi ve adaylık konusunda gelişmelerin değerlendirilmesi...
AB üye ülkelerinin bir araya geldiği, AB antlaşmalarının düzenlendiği konferans anlamına gelmektedir.
Teknik olarak hükümetler arası anlamına gelmektedir. Güvenlik ve Savunma gibi konular tamamen hükümetler arası antlaşma ile karara bağlanır. Bu hükümetler arası kararlar AB Konseyinde bakanlar ya da başbakanlar ve/veya devlet...
AB’ye üye olmak isteyen ülke devletleriyle AB üyesi ülkeler arasındaki katılım şartlarına düzenleme ve değişikliklere ilişkin yapılan antlaşmalardır.
Aday ülkenin orta dönem makroekonomik politikalarını ve uygulamayı öngördüğü yapısal reformları içeren, bu ülkelere yönelik katılım öncesi mali izleme süreci çerçevesinde, her bir aday ülke tarafından Kopenhag Ekonomik...
Kopenhag Kriterleri çerçevesinde AB’ye üye olmaya aday ülkelerin kısa ve orta vadeli çalışmalarla birlik içeriğine uyum için sağlanması gereken şartları içeren, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan AB Konseyi tarafından kabul...


Page 2 of 3


Powered by AlphaContent 4.0.7 © 2008-2021 - All rights reserved

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}