Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Main Page EU DICTIONARY
EU DICTIONARY

# | 0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Results 41 - 60 of 60

Gümrük Birliği esasına dayandırılmış bulunan ve 64 maddeden meydana gelen Katma Protokol, malların serbest dolaşımını gerçekleştirecek usul, sıra ve süreler de dahil olmak üzere, kişilerin, hizmetlerin, sermayenin serbest...
AB’ye aday ülkelerin üye olabilmek için yerine getirmeleri gereken, 21- 22 Haziran 1993 tarihinde Kopenhag’da yapılan zirvede kararlaştırılan koşullardır. Bu koşullar üç ana başlıkta toplanır: Siyasi Kriterler, Ekonomik Kriterler...
Dünyada ki diğer ana aktörlerle rekabet edebilmek için AB”nin modern etkili bir ekonomiye ihtiyacı vardır. Mart 2000 Lizbon Toplantısında, AB”nin siyasi liderleri, on yıl içerisinde dünyadaki en rekabetçi ve bilgi temelli ekonomi...
Avrupa Birliği Antlaşması’nda yer alan, Ekonomik ve Parasal Birliğin (Economic and Monetary Union) üçüncü aşamasına geçiş öncesinde, yani Avro’nun ortak para birimi olarak kabul edilmesinden önce(ayrıca Avro’ya geçiş için...
Müzakere, her aday ülkenin Avrupa Birliği müktesebatını ne kadar sürede kabul edip, yürürlüğe koyacağının ve etkili bir şekilde uygulayacağının saptanması anlamına gelmektedir.Avrupa Birliği’nin müzakere sürecinin 6...
Avrupa Birliği Antlaşması’na ve Avrupa Topluluklarını Kuran Antlaşmalara değişiklik ve düzenleme getiren, 26 Şubat 2001’de Nice’de imzalanan ve 1 Şubat 2003’te Avrupa Genişlemesi için gereken Kurumsal Reformların(Reform for the...
Bir kararın Konsey tarafından alınabilmesi için gereken oy çoğunluğudur. Buna göre, her üye devletin belli sayıda oy hakkı vardır. Bu sayı, üye devletlerin nüfusuna göre belirlenmektedir ve daha az nüfuslu ülkelerin yararına...
Merkezi Strazburg’daki Avrupa Parlamentosu binası olan, tamamen bağımsız ve tarafsız çalışan, hiçbir ülke ve/ya kurumdan tavsiye ve bilgi almayan; AB’ye üye ülkelerde ikamet eden kişilerin, kuruluşların, şirketlerin haklarını,...
AT Antlaşmasının 251.maddesinde özel olarak düzenlenmiş olan, Komisyon tarafından Parlamento ve Konseye sunulan yasa teklifinin yasama yetkisini paylaşmaları durumudur. Anlaşmaya varılamaması durumunda iki kurumdan eşit sayıda...
Günümüzde, Topluluğun birinci temeli çerçevesini nitelikli çoğunlukla oy verme kuralının oluşturmasının yanında ikinci ya da üçüncü sırada kullanılan, bir önerinin kabul edilebilmesi için Topluluğun(üye bütün devletlerin)...
AB üç ayrı politik alanda kararlar almaktadır. Bu alanlar AB’nin üç sütunu olarak bilinir. Birinci sütun ‘Topluluk Alanı’ dır. Topluluk yöntemlerine göre alınan – Komisyon, Parlamento ve Konseyin katılımı ile- çoğu...
Bazen, AB liderleri önemli resmi belge üzerinde tartışırken sonuca ulaşamayabilir. Bu noktada, soruna ileride tekrar değinme kararı alırlar. Bu hüküm, resmi belgeye aynen geçer. Bu tarzdaki hükümler “rendezvous clause” olarak...
Oylamada, yarıdan bir fazla üye sayısının oyuyla sağlanan çoğunluktur.
14 Haziran 1985 tarihinde Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda ve Lüksemburg arasında imzalanmıştır. Amaç, ülkelerin ortak sınırlarındaki denetimin azaltılıp ilerleyen zamanlarda ise kaldırılıp dış sınırlara kaydırılmasıdır.
1 Mayıs 1999’da yürürlüğe giren Amsterdam Anlaşması ile AB çerçevesine dahil edilmiştir. Bu terim Schengen Anlaşmaları ile diğer üye devletlerin bu anlaşmalara katılımını sağlayan protokolleri , Schengen alanı dahil edilen...
29/10/1999 tarihinde AB coğrafyasında bulunan ulus-altı yönetsel örgütlerin yerel yönetimlerin yetkilerinin korunması ve arttırılmasını sağlamaktır.
Müzakere sürecin de aday ülkelerin ulusal mevzuatlarının AB müktesebatına uygunluğunu tespit etmek amacıyla aday ülkelerle Avrupa Komisyonunun birlikte yürüttüğü çalışmalardır.
AB’ye aday ülkeler tarafından hazırlanan, Avrupa Komisyonu’na sunulan ve Katılım Ortaklığı Belgesi’nde yer alan önceliklerin ne şekilde yerine getirileceği konusuna ilişkin belgedir.
Avrupa komisyonu tarafından belirlenmiş bir konuda çıkarılan tanışma ve tartışma sürecini başlatmak amacıyla yayımlanan dokümanlardır.
Genel görevi, bir organizasyonu dış ülkelerde temsil etmek olup, AB’nin Yüksek Temsilcisi’nin görevi Konsey’e Ortak Dış ve Güvenlik Politikası konusunda yardımcı olmaktır. Şu anki yüksek temsilci, ayrıca AB Konseyi Genel...


Page 3 of 3


Powered by AlphaContent 4.0.7 © 2008-2021 - All rights reserved

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}