Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Main Page EU DICTIONARY
EU DICTIONARY

# | 0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

EU DICTIONARY » Dictionary

Dictionary (60)

EU Dictionary

Results 1 - 20 of 60

AB üyesi her ülke 6 ay süresince Avrupa Konseyi başkanlığını üstlenmektedir. Konsey toplantılarını dönem başkanlığını yürüten ülkenin organize ettiği gibi, konsey toplantılarını da bu ülkenin başkanı yönetir.(2007 ilk...
AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarından oluşan AB Konseyi, bu katılımcıların yılda en az 2 kere bir araya geldiği, AB’ye yol gösterici genel siyasi kuralları sağlamayı amaçlayan, liderlerin önemli ve AB Bakanlar...
Avrupa Birliği’ni diğer ekonomik işbirliği örgütlerinden ayıran en önemli özelliği uluslar üstü ve hükümetler arası kurumlarıdır. Bu kurumlar: Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu, Avrupa Adalet Divanı, Sayıştay(kurum...
AB’ye üye ülkelerin iç hukukundan üstün olan, beş ana bölümden ve yaklaşık 90.000 sayfadan oluşan, üye devletlerin uyması gereken kuralları düzenleyen hukuki mevzuattır.
AB’nin 20 resmi dilinde çıkarılan resmi gazetedir. Gazete, elektronik ortamda da yayımlanmaktadır.
12 Eylül 1963’te Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu(AET) arasında Ankara’da imzalanan, 1 Aralık 1964’ten sonra yürürlüğe girmiş olan, Türkiye ile AET arasında ortaklık kuran antlaşmadır. Antlaşmanın esası Türkiye’nin...
Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin gerçekleşebilmesinin desteklenmesi için yapılan yardımdır. Hedefi, ortak bir Avrupa Araştırma Alanı kurulması ve buna paralel olarak AB’yi 2010 yılından itibaren en rekabetçi ekonomi haline...
Taslak Anayasa 2001 Aralık’ta Laeken Zirvesi’nde alınan karar gereğince hazırlanmış, 2003 Haziran’da Selanik Zirvesi’nde sunulmuştur. 4 bölüm ve 465 maddeden oluşan Anayasa aslında Avrupa Birliği Antlaşması’na Temel Haklar...
7 Şubat 1992’de Hollanda-Maastricht’te imzalanan ve 1 Kasım 1993’te yürürlüğe giren antlaşma, Avrupa Topluluklarını Kuran Antlaşmalara değişiklik getiren ve topluluklar için geçerli hukuki ve kurumsal yapıdan farklı biçimde,...
7 Aralık 2000’de Nice’de imzalanan, resmî bir beyan niteliğinde olan ve AB üyesi olan ülke devletlerinin ortak anayasal değerlerine dayanan, temel hak ve özgürlüklere ilişkin hükümler içeren şartlar topluluğudur.
Üye ülkelerde serbestçe dolaşma ve ikamet etme hakkı; ikamet edilen üye devletin yerel seçimleri ile Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanma ve seçilme hakkı; vatandaşı olunan üye ülkenin diplomatik temsilciliğinin bulunmadığı...
1975 yılında, sosyal ve bölgesel eşitsizlikleri azaltmayı, AB’de ekonomik ve sosyal uyumu geliştirmeyi amaçlamaktadır.
9 Mayıs Avrupa Günü olarak kutlanmaktadır
Merkezi Viyana’da bulunan, 1997 yılında kurulan; amacı ırkçılık ve yabancı düşmanlığının engellenmesi olan AB ajanslarından biridir.
Avrupa Komisyonu bünyesindeki genel müdürlüklerden biridir. Düzenli istatistiki veriler üretir, analizler yapar.
1975 yılında kurulmuştur. Merkezi Selanik’tedir. Amacı, Avrupa Komisyonu’na ve üye devletlere mesleki eğitim politikaları geliştirme konusunda bilgi desteği sağlamaktır.
Üye devlet halklarının temsilcilerinden oluşan ve bu temsilcilerin parlamento üyeleri olarak 5 yıl süreyle seçildiği, ortak karar usulü çerçevesinde mevzuat çıkartma yetkisini AB Konseyi ile paylaşan, bütçe konularında ortak karar...
Avrupa Topluluklarına alternatif bir ticaret bloğu olarak Avusturya, Birleşik Krallık, Danimarka, İsveç, İsviçre, Norveç ve Portekiz tarafından 4 Ocak 1960 tarihinde Stockholm’de imzalanan sözleşmeyle kurulan birliktir.
17 Şubat 1986’da ve 28 Şubat 1986’da Lahey’de imzalanan, 1 Temmuz 1987 tarihinde yürürlüğe giren; Avrupa Topluluklarını Kuran Antlaşmalara değişiklik getiren hükümler ile dış politika alanında üye devletler arasında...
NATO içerisindeki Batı Avrupalı ülkelerin kendi aralarında kurdukları askeri bir işbirliği örgütü olan, savunma ve dış politika alanlarında bu birliğe üye olan ülkelerin olası bir saldırı durumunda birbirlerine askeri yardım...

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Next 
  •  End 
  • »

Page 1 of 3


Powered by AlphaContent 4.0.7 © 2008-2021 - All rights reserved

tasamyayinlari

1-2 Aralık 2010


{alt}